Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti pro zprostředkování služby prostřednictvím internetové stránky www.nazorlekare.cz, kdy se na základě uzavřené smlouvy o zprostředkování zprostředkovatel zavazuje obstarat zájemci konzultujícího poskytovatele zdravotních služeb, který mu poskytne konzultaci ohledně pacientova zdravotního stavu sám nebo prostřednictvím svých zaměstnanců, a zájemce se za to zavazuje zaplatit zprostředkovateli odměnu. Konzultace pacientova zdravotního stavu probíhá výhradně prostřednictvím Klientské zóny, která je zájemci dostupná po provedení registrace a přihlášení na internetové stránce www.nazorlekare.cz.

  2. Zprostředkovatelem je společnost Názor lékaře s.r.o., IČO: 06057276, Starobělská 1937/4, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 70407.

  3. Zájemcem je fyzická osoba, která je způsobilá právně jednat a má zájem o konzultační služby od konzultujícího poskytovatele zdravotních služeb, tj. od jiného poskytovatele zdravotních služeb, než který poskytl nebo poskytuje pacientovi zdravotní služby. Toto právo na „názor lékaře“ je právem pacienta zaručeným zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZS“).

  4. Pacientem je fyzická osoba, jejíž zdravotní stav má být konzultován. Pacient a zájemce může být tatáž osoba.

  5. Názor lékaře je konzultační služba od konzultujícího poskytovatele zdravotních služeb odlišného od poskytovatele zdravotních služeb, než který pacientovi poskytl nebo poskytuje zdravotní služby (stávající poskytovatel zdravotních služeb).

  6. Stávající poskytovatel zdravotních služeb je fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle ZoZS a která pacientovi poskytuje nebo poskytla zdravotní služby před zprostředkováním služby Názor lékaře.

  7. Konzultujícím poskytovatelem zdravotních služeb je fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle ZoZS nebo lékař vykonávající povolání lékaře v souladu s právními předpisy upravujícími výkon povolání lékaře na území České republiky, a poskytne zájemci konzultaci pacientova zdravotního stavu prostřednictvím Klientské zóny dostupné na internetové stránce www.nazorlekare.cz po vložení požadavku zájemce o konzultaci a nahrání zdravotnické dokumentace pacienta.

  8. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro společnost Názor lékaře s.r.o. jako zprostředkovatele a pro zájemce.

 2. Uzavření smlouvy o zprostředkování

  1. Návrhem na uzavření smlouvy je nabídka zprostředkování konzultace zdravotního stavu pacienta konzultujícím poskytovatelem zdravotních služeb uveřejněná na internetové stránce www.nazorlekare.cz.

  2. Zájemce provede registraci na internetové stránce www.nazorlekare.cz, přihlásí se pod příslušnou registrací a zadá svůj požadavek na konzultaci zdravotního stavu pacienta včetně jeho zdravotnické dokumentace do své Klientské zóny, která je přístupná pouze zájemci nebo osobám určeným zájemcem po zadání hesla zájemce. Tímto zájemce odešle svůj požadavek o konzultaci zdravotního stavu pacienta zprostředkovateli, čímž je učiněna závazná objednávka konzultační služby Názor lékaře. Zájemce učiněním závazné objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami zprostředkovatele a že s nimi bez výhrad souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je zájemce před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Vztahy mezi zprostředkovatelem a zájemcem se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

  3. Smlouva o zprostředkování je uzavřena přijetím objednávky služeb zájemce zprostředkovatelem. Zprostředkovatel se zavazuje přijetí objednávky zájemci potvrdit na e-mailovou adresu zadanou v objednávkovém formuláři. Potvrzení obsahuje označení služby Názor lékaře, její rozsah, odměnu a termín jejího plnění. Podmínkou uzavření smlouvy o zprostředkování je zaplacení odměny zájemcem zprostředkovateli dle čl. 4.2. obchodních podmínek. Pokud nebude odměnu uhrazena, smlouva o zprostředkování zaniká.

  4. Zprostředkovatel se zavazuje potvrdit objednávku po získání souhlasu konzultujícího poskytovatele zdravotních služeb s poskytnutím zájemcem objednané konzultační služby.

  5. Zprostředkovatel je oprávněn i bez udání důvodů zrušit zaslanou objednávku zájemce do doby, než odešle zájemci e-mailem potvrzení objednávky.

 3. Plnění smlouvy o zprostředkování

  1. Zprostředkovatel se zavazuje zprostředkovat konzultaci konzultujícím poskytovatelem zdravotních služeb zájemci do 10 dnů od uhrazení odměny. Zájemce tímto výslovně souhlasí se započetím plnění smlouvy o zprostředkování před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy a bere na vědomí, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy o zprostředkování v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

  2. Závazek zprostředkovatele je splněn předáním konzultace, nebo-li názoru konzultujícího poskytovatele zdravotních služeb zájemci, konkrétně vložením konzultace v elektronické podobě do Klientské zóny zájemce zprostředkovatelem. Zájemce bude o vložení konzultace do Klientské zóny informován prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mail zájemce uvedený při registraci.

  3. Po vložení konzultace bude umožněno zájemci klást doplňující dotazy konzultujícímu poskytovateli zdravotních služeb prostřednictvím zájemcovy Klientské zóny.

  4. Nevyužití konzultace zájemcem z jakéhokoliv důvodu, včetně zmeškání poskytnutí služby, neposkytuje zájemci nárok na nezaplacení odměny, nárok na slevu či vrácení zaplacené odměny.

 4. Odměna a platební podmínky

  1. Odměna za služby poskytnuté zprostředkovatelem na základě uzavřené smlouvy o zprostředkování je stanovena dle aktuálního ceníku služeb zveřejněném na internetové stránce www.nazorlekare.cz.

  2. Zájemce uhradí odměnu zprostředkovateli prostřednictvím platební brány, na kterou bude přesměrován ihned po vložení svého požadavku do své Klientské zóny.

  3. Zájemce není oprávněn postoupit na třetí osobu jakoukoliv svou pohledávku vůči zprostředkovateli. Dále není zájemce oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku vůči pohledávce zprostředkovatele.

  4. Zájemce není oprávněn zadržet zprostředkovateli platbu odměny z důvodu zájemcem tvrzeného nároku z vad služeb, ze záruky, z reklamace služeb nebo z nároku na náhradu škody.

 5. Povinnosti zprostředkovatele a zájemce

  1. Zprostředkovatel je povinen:

   1. zajistit konzultujícího poskytovatele zdravotních služeb;

   2. zprostředkovat zájemci konzultaci konzultujícím poskytovatelem zdravotních služeb, tzv. názor lékaře.

  2. Zájemce je povinen:

   1. zaplatit odměnu zprostředkovateli;

   2. poskytnout zprostředkovateli součinnost při plnění smlouvy o zprostředkování;

   3. informovat zprostředkovatele o všech skutečnostech důležitých pro řádné plnění povinností zprostředkovatele;

   4. bezodkladně informovat zprostředkovatele o změnách všech údajů, zejména osobních a kontaktních údajů, které zprostředkovateli poskytl.

  3. Zájemce bere na vědomí, že zprostředkovatel neodpovídá za újmu, která vznikne zájemci činností či nečinností konzultujícího poskytovatele zdravotních služeb. Za případně vzniklou újmu odpovídá přímo konzultující poskytovatel zdravotních služeb.

 6. Práva z vadného plnění a odstoupení od smlouvy o zprostředkování

  1. Zájemce uplatní případnou reklamaci poskytnutých služeb písemně na adrese: Názor lékaře s.r.o., IČ: 06057276, Masarykovo náměstí 38/21, 702 00 Ostrava, nebo e-mailem na / info@nazorlekare.cz. Zájemce je povinen podrobně popsat vadu poskytnuté služby a uvést kontaktní adresu, na kterou zprostředkovatel zašle vyrozumění o způsobu vyřízení reklamace. Reklamaci zprostředkovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zájemcem.

  2. Zprostředkovatel může od smlouvy o zprostředkování odstoupit v případě, že:

   1. zájemce neuhradí zprostředkovateli odměnu ve lhůtě dle čl. 4.2. těchto obchodních podmínek, tedy nikoli ihned po přesměrování na platební bránu.

   2. dojde k ukončení spolupráce s konzultujícím poskytovatelem zdravotních služeb nebo konzultující poskytovatel zdravotních služeb odmítne provést požadovanou konzultaci z jakéhokoliv důvodu, přičemž se zprostředkovateli nepodaří zajistit jiného konzultujícího poskytovatele zdravotních služeb. V takovém případě zprostředkovatel vrátí zájemci bezodkladně uhrazenou odměnu bezhotovostně na bankovní účet zájemce, ze kterého byla odměna uhrazena.

  3. Zájemce a zprostředkovatel mohou od smlouvy odstoupit v dalších případech stanovených občanským zákoníkem.

 7. Ostatní ujednání

  1. Použití a zpracování údajů poskytnutých zájemcem se řídí příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté údaje slouží zprostředkovateli k uplatňování práv a povinností z uzavřené smlouvy o zprostředkování, včetně řádného zpracování a vyřízení požadavku zájemce, a dále k účelům, které jsou vyjmenované v informovaném souhlasu se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů pro každý další účel odlišný od účelu jmenovaného v předchozí větě, musí zájemce odsouhlasit podpisem informovaného souhlasu se zpracováním. Zájemce má právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu. Pokud zájemce zjistí nebo se domnívá, že zprostředkovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat zprostředkovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  2. Jakékoliv oznámení, výzvy, žádosti, dokumenty, odstoupení od smlouvy o zprostředkování musí mít písemnou formu a musí být doručeny zprostředkovateli osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýrem, nebo emailem. Při zaslání e-mailem se za okamžik doručení považuje okamžik zaslání potvrzení přijetí emailové zprávy, pokud není mezi těmito obchodními podmínkami stanoveno jinak či smluvními stranami dohodnuto jinak.

  3. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
   Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  4. Kontaktní údaje zprostředkovatele:

   sídlo: Masarykovo náměstí 38/21, 702 00 Ostrava  e-mail: (info@nazorlekare.cz)

  5. V případě, že dojde mezi zprostředkovatelem a zájemcem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o zprostředkování, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodu, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Zájemce může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  6. Pokud není ve smlouvě o zprostředkování nebo v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

  7. Zprostředkovatel může obchodní podmínky jednostranně měnit, přičemž změnu oznámí zprostředkovatel zájemci na e-mailovou adresu zájemce uvedenou v objednávce a rovněž zveřejní změněné obchodní podmínky na internetové stránce www.nazorlekare.cz. Pokud zájemce nesouhlasí se změněným znění obchodních podmínek, může od smlouvy o zprostředkování písmeně odstoupit do pěti dnů od oznámení takové změny obchodních podmínek.

  8. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2018 a pozbývají účinnosti dnem účinnosti obchodních podmínek změněných či pozdějších.+420 733 184 280
(pondělí - pátek 8:00 - 17:00)